Procesul verbal de contraventie completat incorect, cum poate fi contestat

Table of Contents

Procesul verbal de contraventie completat incorect, cum poate fi contestat

Prin procesul verbal de contraventie rutiera se aplica sanctiuni contraventionale.

Agentul constatator trebuie sa respecte insa conditiile de fond si forma pentru intocmirea procesului verbal de contraventie.

In caz contrar, se va constata nelegalitatea aplicării sancțiunilor și anularea procesului-verbal de contravenție.

Procesul verbal de contraventie | Ce este si importanta sa

Procesul verbal de contraventie este un document oficial intocmit de catre autoritati, cum ar fi politia sau agentii de circulatie, in cazul incalcarii regulilor rutiere sau a altor legi.

Acest document ar trebui sa contina informatii esentiale despre contraventia comisa, cum ar fi locul, data, ora si natura incalcarii.

Procesul verbal de contraventie are rolul de a documenta si notifica individul despre presupusa incalcare a legii si poate servi ca baza pentru impunerea unei amenzi sau a altor sanctiuni legale.

Este important de mentionat ca acest document poate fi contestat in instanta sau in fata autoritatilor competente in cazul in care persoana considera ca este nevinovata sau ca au existat erori in intocmirea sa.

Procesul verbal de contraventie reprezinta un prim pas intr-un eventual proces, iar persoanele au dreptul sa se apere si sa conteste acuzatiile aduse in acest document.

Pentru a face acest lucru in mod eficient este indicat sa apelati la serviciile unui avocat specializat in legislatie rutiera.

Acesta il poate asista in contestarea procesului verbal si sa ii reprezinte in fata autoritatilor sau instantelor de judecata.

Este esential sa fie inteles corect si, in caz de dispute sau neclaritati, sa fie abordat cu atentie si expertiza legala pentru a proteja drepturile si interesele persoanei in cauza.

Cum reglementeaza legea completarea corecta a procesului verbal de contraventie?

Cadrul legal care reglementeaza contraventiile, deci si procesul verbal de contraventie, este reprezentat de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Redam cateva din aceste dispozitii:

 • Ce este contraventia

Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului.

Sau, după caz, prin hotărâre a Consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti.

Or, a Consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 • modalitatea de constatare a contraventiilor prin proces verbal

Art.15 din Ordonanta dispune ca aceasta se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute.

Ori,  în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.

 • sancțiunile contravenționale, care sunt principale și complementare.

Sancțiunile contravenționale principale sunt avertismentul, amenda contravențională, prestarea unei activități în folosul comunității.

Exemple de completari incorecte ale proceselor verbale de contraventie ce se pot contesta:

Este important de subliniat ca, pe langa cadrul general aratat, exista si prevederi legale specifice unor domenii de activitate care sanctioneaza diferite tipuri de contraventie(domeniul rutier, al constructiilor, vamal, etc.) 

 • Erori in descrierea contraventiei din procesul verbal:

Nu contine o descriere clara si detaliata a incalcarii comise, ceea ce poate face dificila contestarea sau apararea impotriva acuzatiei.

De exemplu, lipsa detaliilor privind locul si ora incidentului sau natura exacta a contraventiei poate afecta valabilitatea procesului verbal.

 • Date incorecte sau incomplete:

Orice informatii inexacte sau lipsa in procesul verbal ridica semne de intrebare cu privire la legalitatea sa.

De exemplu, greseli in consemnarea numelui sau datelor de identificare ale persoanei contraveniente.

 • Nerespectarea procedurilor legale:

Agentul constator nu respecta procedurile legale in timpul intocmirii procesului verbal de contraventie(cum ar fi dreptul la a fi informat si a face mentiuni), acest lucru poate afecta valabilitatea acestuia.

Pentru ce alte motive se poate contesta procesul verbal de contraventie?

Daca persoana contravenienta nu a fost corect informata cu privire la drepturile sale in timpul intocmirii procesului verbal sau daca i s-au incalcat drepturile, procesul verbal poate fi contestat pe baza acestei nereguli.

 • Semnatura neautorizata:

Daca procesul verbal nu are semnatura corespunzatoare a autoritatii care l-a intocmit sau daca semnatura nu este autentificata in mod adecvat, acest lucru poate ridica intrebari cu privire la autenticitatea documentului.

 • Consemnari incorecte in documentele anexe ale proceselor verbale de contraventie:

Procesul verbal poate include documente anexe, cum ar fi masuratori ale vitezei sau fotografii.

 • Termene depasite:

Legea dispune termene stricte pentru intocmirea si notificarea procesului verbal.

Daca aceste termene nu sunt respectate intervine sanctiunea acestuia.

 • Documente care sa ateste comiterea contraventiei:

Autoritatile trebuie sa furnizeze o dovada adecvata a contraventiei comise.

Daca aceasta dovada este insuficienta sau neconcludenta, procesul verbal poate fi contestat.

Este important de subliniat ca erorile sau problemele in procesele verbale de contraventie nu garanteaza intotdeauna anularea acestora, dar pot oferi o baza solida pentru contestarea sau revizuirea lor.

In astfel de situatii, consultarea cu un avocat specializat in legislatie rutiera este adesea esentiala pentru a evalua situatia si a lua masurile corecte pentru protejarea drepturilor si interesele persoanei acuzate.

Ce drepturi se incalca si le contestam datorita consemnarii eronate din procesul verbal de contraventie?

Consecintele pot fi semnificative asupra drepturilor individului acuzat si asupra sanctiunilor impuse.

Iata cum pot afecta erorile aceste aspecte:

 • Dreptul la aparare:

Erorile din procesul verbal pot afecta dreptul individului la aparare. Daca informatii esentiale lipsesc sau sunt incorecte, acest lucru poate impiedica individul sa se apere corespunzator impotriva acuzatiilor.

Daca autoritatile nu au informat corect individul cu privire la dreptul sau de a solicita asistenta legala, acesta poate fi impiedicat sa beneficieze de sprijinul unui avocat specializat in contestarea contraventiei.

 • Dreptul la un proces echitabil:

Erorile in procesul verbal pot afecta, de asemenea, dreptul individului la un proces echitabil.

Un proces verbal cu erori poate slabi increderea in justitie si poate afecta procedurile legale corecte.

Cum contestam consemnarile eronate din procesul verbal de contraventie?

 • evaluam care sunt erorile semnificative sau care afecteaza valabilitatea procesului verbal pentru ca datorita acestora poate fi declarat nul si sanctiunile asociate cu acesta pot fi, de asemenea, anulate.
 • apreciem daca acestea constituie o baza solida pentru a contesta sanctiunile in instanta sau in fata autoritatilor competente.
 • sau daca, pot duce la reducerea sanctiunilor. De exemplu, o eroare in calculul unei amenzi poate determina reducerea amenzii la nivel legal corect;
 • examinam daca suntem in termenul de 15 zile de la inmanarea procesului verbal de contraventie prevazut de lege pentru a-l contesta;
 • evaluati daca este cazul ca in termenul de 15 zile sa platiti amenda consemnata in procesul verbal de contraventie.
 • Este recomandat sa plătiti amenda la jumătate din minimul prevăzut în lege, aveti posibilitatea sa beneficiate de aceasta prevedere legala.
 • depuneti plângerea la instanta, copia procesului verbal contestat si probele prin care dovedim sustinerile;
 • depunerea plangerii la instanta are ca efect suspendarea executarii amenzilor de la data înregistrării la instanță și până la data pronunțării hotărârii judecătorești;
 • daca este respinsa plangerea impotriva procesului verbal de contraventie aveti posibilitatea sa formulati apel.
 • consultarea cu un avocat specializat in legislatie rutiera este esentiala pentru evaluarea adecvata a cazului si pentru a lua masurile corecte pentru a proteja drepturile si interesele persoanei sanctionate.

Model contestatie impotriva procesului verbal de contraventie

DOMNULE PRESEDINTE,

  Subsemnatul(a) ………………………, domiciliat(a) in …………, formulez:

  Plangere contraventionala impotriva procesului-verbal de contraventie nr. ….., din …………, incheiat de ……………, prin care, in baza art. …. din …….., am fost sanctionat(a).

Solicit prin prezenta plangere anularea procesului-verbal in cauza …………..

Motivele plangerii sunt urmatoarele:

    In fapt, am fost sanctionat cu ………….. pentru faptul ca ……………..

In realitate, nu sunt vinovat de savarsirea faptei, deoarece …………………..,

Din aceste motive cer admiterea plangerii si anularea procesului-verbal de contraventie citat.

    In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art……………………

    In dovedirea motivelor enuntate, ma folosesc de proba cu acte, proba cu expertiza tehnica si proba cu urmatorii martori: ………………………………………..

           Semnatura

Ce a hotarat instanta suprema despre  descrierea faptei in procesul verbal de contraventie 

Prin Decizia 13/2018,  ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului.

Instanta a fost sesizata despre interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 si 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale. 

Atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției, potrivit dispozițiilor art.16 din in Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Ce prevede art.16 din OUG 2/2001 despre modul de consemnare in procesul verbal de contraventie

Art. 16 din OUG 2/2001 prevede ce date cuprinde procesul-verbal de constatare a contravenției.

-data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;

-datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal. Ocupația și locul de muncă ale contravenientului;

-descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită.

Prezinta importanta descrierea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

De asemenea, indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția.

Indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație.

Posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.

Termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea.

Ce prevede art.17 din OUG 2/2001 despre sanctiuni in cazul  consemnarilor incorecte din procesul verbal de contraventie

Conform art.17 din OUG 2/2001 un proces-verbal prin care se aplică o amendă trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi valabil.

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului.

In cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator.

Acestea atrag nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.

dacă agentul de politie a omis să completeze vreuna dintre aceste rubrici, sau nu le-a complet corect instanta poate admite contestatia.

Cum se comunica procesul verbal de contraventie

Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului.

Se face  menţiune în acest sens în procesul-verbal iar contravenientul va semna de primire.
În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesulverbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator.

Termenul este de cel mult două luni de la data încheierii.
Comunicarea procesului-verbal de contraventie se face prin poştă, cu aviz de primire.

Sau prin afişare ladomiciliul sau la sediul contravenientului.

Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor.

Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen.

Acesta este de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.

Studiu de caz privind proces verbal de contraventie completat incorect si anulat

Instanta a examinat procesul-verbal atacat prin prisma cerinţelor prevăzute de art. 17 OG nr. 2/2001.

Lipsa acestora putând fi invocată de către instanţă din oficiu şi fiind sancţionată cu nulitatea absolută.

Instanţa reţine nelegalitatea procesului-verbal din data de 05.01.2020.

Se reţine că, deşi procesul-verbal contestat cuprinde menţiunile privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator.

Numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită împreună, şi a fost încheiat de către un agent constatator competent, constând în poliţist rutier.

Conform art. 109 din OUG 195/2002, procesul verbal este nelegal întocmit în ceea ce priveşte data comiterii presupusei fapte contravenţionale.

 • Ce a retinut instanta despre completarea incorecta a procesului verbal

Instanţa reţine că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat la data de 05.01.2020. In cuprinsul acestuia se menţionează că petentul ar fi comis o faptă contravenţională la data de 05.01.2019.

La aceasta data petentul nu deţinea permis de conducere, acesta fiind emis la data de 28.10.2019 (f. 4).

Ambele părţi au arătat faptul că presupusa faptă contravenţională a fost comisă la data de 05.01.2020.

In cuprinsul procesului-verbal a fost consemnată data de 05.01.2019. Instanţa reţine că există o neregularitate a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Prin prisma dispoziţiilor art. 17 OG nr. 2/2001, lipsa acestora fiind sancţionată cu nulitatea absolută a procesului-verbal.

Faţă de toate aspectele expuse, dată fiind şi poziţia de recunoaştere a intimatei.

întrucât data faptei reţinută nu a fost indicată în mod corect de agentul constatator, în temeiul art. 34 din O.G. 2/2001.

Instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de petent.

Va anula procesul-verbal de contravenţie din data de 05.01.2020 , înlăturând sancţiunile aplicate prin acesta.

Serviciile oferite de Cabinetul de avocat Tudor Ion in cazurile de contestare contraventii

Un avocat specializat in contraventii rutiere ofera servicii pentru clientii care se confrunta cu procese verbale de contraventie care nu sunt completate corect.

Aceste servicii includ:

 • Analiza documentelor:

Avocatul va examina cu atentie procesul verbal de contraventie si toate documentele conexe pentru a identifica erorile sau omisiunile care pot influenta valabilitatea sau legalitatea procesului verbal.

 • Consultarea si consilierea juridica:

Avocatul va oferi clientilor consultatii juridice pentru a-i informa cu privire la drepturile lor si la posibilele actiuni pe care le pot intreprinde pentru a-si apara cazul.

Aceasta include informarea despre optiunile disponibile si posibilitatea de a contesta procesul verbal.

 • Contestarea procesului verbal:

Avocatul poate depune o plangere sau contestatie impotriva procesului verbal de contraventie.

Acest lucru implica prezentarea de dovezi si argumente care sustin ca procesul verbal nu este completat corect si ar trebui anulat sau revizuit.

 • Reprezentarea in fata instantei:

Avocatul poate reprezenta clientul in fata instantei de judecata pentru a sustine cazul si a argumenta in favoarea anularii sau reducerii sanctiunilor.

 • Apararea in cazul unui proces penal:

In cazurile in care procesul verbal de contraventie poate duce la acuzatii penale, avocatul poate oferi apararea pentru a proteja interesele clientului si a incerca sa evite condamnarea sau sa obtina o pedeapsa mai blanda.

 • Reprezentarea in caz de apel:

Daca plangerea impotriva procesului verbal de contraventie este respinsa, avocatul poate ajuta clientul sa depuna un apel in instanta pentru a cere revizuirea sau anularea deciziei initiale.

Serviciile oferite de un avocat specializat in contraventii rutiere sunt menite sa asigure ca drepturile si interesele clientilor sunt protejate si sa maximizeze sansele de obtinere a unor rezultate favorabile in cazurile in care procesul verbal nu este completat corect sau contine erori semnificative.

Alte articole de acelasi autor:

Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri pentru accidente in cadrul procesului penal?;

Cum pot fi evitate accidentele auto si contraventiile prin conducerea preventiva;

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

Accidente – Despagubiri accidente rutiere;

Raspunderea in cazul accidentelor rutiere;

-In ce situatii asiguratorul acorda despagubiri, pentru ce suma, la ce persoane si ce fel de bunuri;

-A fost achitat pentru evaziune fiscala pentru ca expertiza judiciară are valoarprobatorie superioară față de constatările efectuate de inspectorul antifraudă;

In ce conditii se pedepseste evaziunea fiscala prin nedeclarare,declarare fictiva ori declarare inexacta cu privire la sediile principale conform Legii 241/2005;

-Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;

-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;

-Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca

s-a produs un prejudiciu;

–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;

–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;

-Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un proces;

Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;

-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultanta, asistenta juridica si reprezentare in instanta in litigiile privind procese verbale de contraventie.

Luati legatura cu noi, clic aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content

  servere vps servere dedicate gazduire web