avocat bucuresti

Avocat Bucuresti - Drept Civil

Cabinetul avocat Tudor Ion ofera servicii juridice de drept civil

Un avocat drept civil cunoaste ca drepturile civile trebuie sa fie exercitate conform scopului lor economic şi social. O încălcare a acestui principiu se constituie într-un abuz de drept ce trebuie sancţionat ca atare.

Avocat drept civil, litigii de drept civil

Cabinetul avocat Tudor Ion ofera servicii juridice in domeniul dreptului civil. In situatia in care sunteti participant la un proces civil sau doriti numai o consultanta, apelati de un avocat din cabinetul nostru. Serviciile juridice privesc valorificarea si apararea drepturilor si intereselor legitime nascute din raporturile de drept civil. Ca exemplu, regimul proprietatii, contracte, obligatii, garantii, raspunderea civila delictuala, drepturi locative, proprietate imobiliara, succesiuni.

Ce este dreptul civil

Dreptul civil a fost definit ca ramura de drept privat ce reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale in care subiectele, persoanele fizice sau persoanele juridice, se afla pe pozitii de egalitate juridica. In Romania, reglementarile in cazuri de drept civil sunt incluse in Codul civil roman.

Servicii in drept civil oferit de Cabinet avocat Tudor Ion

Cabinetul nostru de avocat oferă servicii juridice de drept civil, cum sunt:

 • consultanţă juridică, formularea de cereri sau redactarea şi negocierea contractelor civile

in contracte de vânzare-cumpărare, împrumut, locaţiune, donaţie.

 • reprezentare juridică în litigiile generate în legătura cu interpretarea și executarea

clauzelor contractuale.

 • redactare notificari, cereri, intampinari, cereri reconventionale.
 • redactare actiuni in revendicare, actiune in granituire, actiune in stabilire drept de

servitute.

 • redactare actiune in raspundere contractuala (pretentii), actiune rezolutiunea sau rezilire

contractului, redactare actiune in constatarea nulitatii actelor.

 • redactare cerere cu valoare redusa, cerere de ordonanta de plata; redactare contestatie la

 executare,  cerere de suspendare executare silita.

 • revendica proprietati, terenuri sau alte imobile.
 • litigiile dintre proprietari ori chiriasi
 • redactarea şi susținerea cererilor de chemare în judecată in ordonanțe preşedințiale.
 • evacuarea din imobile folosite sau ocupate fără drept,
 • redactăm şi susținem întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, note scrise, cereri de apel,

recurs, contestație în anulare, revizuire. 

 • raporturile nepatrimoniale, elementele de identificare ale unei persoane – numele,

domiciliul, reședința, acte de stare civilă, de existența și integritatea fizică și morală – dreptul la onoare, dreptul la demnitate, dreptul la libera exprimare, dreptul la propria imagine.

Relatiile cu clientul, avocat drept civil Tudor Ion

In materia dreptului civil aparam interesele clientilor nostri cu profesionalism si seriozitate pledand in fata instantelor civile judecatoresti de orice grad, in cauze de la cele mai simple pana la cele mai complexe.

Am dedicat mult timp si pasiune pentru drept şi dedicarea faţă de client, transpuse în rezultate concrete. Incredere reciprocă, păstrarea secretului profesional, acordam atentie in vederea cunoasterii situatiei de fapt, a identificarea problemei de drept şi construirea unei strategii eficiente.

Atitudine bazată pe seriozitate, profesionalism şi diligență în raport cu interesele procesuale ale acestora. Daca aveti nevoie de un avocat in cauze de drept civil nu ezitati sa va adresati cabinetului nostru.

Servicii juridice privind valorificarea si apararea drepturilor si intereselor legitime nascute din raporturile de drept civil. In materia dreptului civil aparam interesele clientilor nostri cu profesionalism si seriozitate pledand in fata instantelor civile judecatoresti de orice grad in cauze de la cele mai simple pana la cele mai complexe.

Ce este dreptul civil

Dreptul civil este ramura de drept privat ce reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale in care subiectele, persoanele fizice sau persoanele juridice, se afla pe pozitii de egalitate juridica.

In Romania, reglementarile in cazuri de drept civil sunt incluse in Noul Cod Civil Roman.

Servicii in drept civil oferite de Cabinet avocat Tudor Ion

Cabinetul nostru de avocatura oferă servicii juridice de drept civil, cum sunt:

 • consultanţă juridică, formularea de cereri sau redactarea şi negocierea contractelor civile (contracte de vânzare-cumpărare, împrumut, locaţiune, donaţie;
 • oferirea de reprezentare juridică în litigiile generate în legătura cu interpretarea și executarea clauzelor contractuale.

Cazuri de drept civil in care va putem consilia

Reprezentam si asistam persoanele fizice si persoanele juridice in procesele civile

In fata instantelor de judecata si a tertilor, in domenii precum drept civil, drept comercial, dreptul familiei si dreptul muncii.

Persoane fizice si juridice pe care le putem asista in raporturi civile:

 • revendica proprietati, terenuri sau case
 • litigiile dintre proprietari ori chiriasi
 • recupereze creante
 • extras de carte funciar
 • anularea unor documente juridice
 • redactarea şi susținerea cererilor de chemare în judecată în procedura comună, precum şi în procedurile speciale

Avocat civil, raporturile nepatrimoniale

elementele de identificare ale unei persoane – numele, domiciliul, reședința, acte de stare civilă, de existența și integritatea fizică și morală – dreptul la onoare, dreptul la demnitate, dreptul la libera exprimare, dreptul la propria imagine.

Relatiile cu clientul

Incredere reciprocă, garantată de obligația legală a avocatului de păstrare a secretului profesional; construirea unui caz solid pornind de la o înțelegere corectă a situației de fapt, a particularităților acesteia, continuând cu identificarea problemei de drept şi construirea unei strategii de atac sau apărare eficiente.

avocat ieftin bucuresti

Contactati-ne acum

  Rolul avocatului din Bucuresti in drept civil presupune responsabilizare in activitatea de reprezentare şi asistare.

  DREPTURILE SI ACTIVITATEA AVOCATULUI

  Despre dreptul la aparare

  Dreptul la apărare, ca principiu general al desfăşurării procesului civil.

  Dreptul la apărare este garantat, avand o consacrare expresă în noul cod. Anterior, principiul era prevăzut implicit prin mai multe reglementări. In alte cazuri rezulta din Constituţie, din alte acte normative sau din doctrină.

  Avocatul drept civil-are dreptul sa asigure dreptul la aparare.
  -a instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie.
  -a organelor de urmărire penală.
  -a autorităţilor şi instituţiilor publice.
  -în faţa altor persoane fizice sau juridice.

  Obligatii

  Acestea au obligaţia să permită şi să asigure desfăşurarea nestingherită a activităţii sale. Aceasta rezulta si din art. 2 alin. 3 din Legea nr. 51/1995.

  Dreptul la apărare este „garantat”. Art. 24 din Constituţie face trimitere expresă la reprezentarea specializată prin mandatar avocat.

  Consacrarea expresă a principiului dreptului la apărare este importantă şi sub aspect practic. Judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea şi să respecte el însuşi principiile fundamentale ale procesului civil.

  Rolul avocatului in instituirea curatelei speciale

  Rolul avocatului în procesul civil reiese şi din reglementarea art. 58 NCPC, a curatelei speciale.
  Numirea curatorului special se face de instanţa care judecă procesul, dintre avocaţii anume desemnaţi de barou. Curatorul special are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal.
  Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanţă. Aceasta, prin încheiere, stabileste totodată şi modalitatea de plată.

  Curatela specială se poate instituie în următoarele cazuri :
  In caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile. Ori, cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu are reprezentant legal.
  In caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat.
  In ipoteza în care o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2) NCPC, chemată să stea în judecată, nu are reprezentant.

  Alte cazuri

  Cand legea prevede sau când circumstanţele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil.

  Judecătorul poate numi pentru oricare parte din proces un reprezentant în condiţiile art. 58 alin. (3).
  In cazul citării moştenitorilor, până la intervenirea lor în proces, printr-un curator special numit de instanţă.
  In cazul citării prin publicitate în condiţiile art. 167 NCPC;
  In cazul coparticipării procesuale, dacă părţile nu îşi aleg un mandatar sau nu se înţeleg asupra persoanei mandatarului.

  ROLUL AVOCATULUI IN ETAPA SCRISA A JUDECATII

  În conformitate cu art. 201 NCPC a fost reglementată etapa scrisă a procesului civil.
  Părţile isi comunică reciproc pretenţiile şi apărările prin cererea de chemare în judecată, întâmpinare ori răspunsul la întâmpinare.
  Avocatul, trebuie să acorde o atenţie sporită acestei etape.
  IN toate cauzele de nulitate a actelor de procedură efectuate trebuie invocate deodată, sub sancţiunea decăderii părţii.

  Părţile sunt obligate să invoce toate mijloacele de apărare şi toate excepţiile procesuale de îndată ce le sunt cunoscute. In caz contrar, ele vor răspunde pentru pagubele pricinuite părţii adverse.

  ROLUL AVOCATULUI IN DREPT CIVIL BUCURESTI IN ETAPA SCRISA

  Şi în faza recursului aspectele de noutate implică o atenţie sporită din partea avocatului. Motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 NCPC nu pot fi primite decât dacă ele nu au putut fi invocate pe calea apelului. Ori, în cursul judecării apelului ori, deşi au fost invocate în termen, au fost respinse.  Sau, instanţa a omis să se pronunţe asupra lor.

  Regulile in materie de citare

  Regulile în materie de citare şi comunicare actelor de procedură au suferit modificări. In ce priveşte comunicarea care trebuie realizată unui avocat.

  Art. 162 NCPC înmânarea citaţiilor şi actelor de procedură când actul urmează să fie înmânat unui avocat se poate face funcţionarului. Sau, persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, care va semna dovada. În lipsa acestora, înmânarea citaţiei sau a actelor de procedură se va face administratorului clădirii.

  Lipsa persoanelor

  In lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesul-verbal întocmit în acest scop de către agent. Insa, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea şi calitatea sa. Prin noua reglementare s-a extins sfera persoanelor care pot primi valabil citaţia. Funcţionar/persoană însărcinată cu primirea corespondenţei, administrator clădire, paznic, agent de pază. Aceasta impune o mai bună organizare şi gestiune la nivelul structurii administrative a formei de exercitare a profesiei.

  Accesul liber la justitie

  Conform reglementarilor in vigoare, principiul liberului acces la justitie se regaseste in prinipiile fundamentale ale procesului civil. De exemplu, in art.5, indatoriri privind primirea si solutionarea cererilor. De asemenea, in art. 6, cu denumirea, dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil. Orice persoana se poate adresa justitiei pentru protectia drepturilor si intereselor sale.

  Cum poate fi investita instanta

  Aceasta nu inseamna ca instanta de judecata poate fi investita oricand si oricum. Se are in vedere ca legea procesual civila stabileste competenta instantelor de judecata. De asemenea, stabileste procedura de judecata, caile de atac, executarea silita. Aceasta nu are semnificatia ca este ingradit dreptul la justitie.

  Dreptul la un proces echitabil transpune textul art.6 din Conventie.

  Caracterul echitabil al unui proces civil trebuie vazut din perspectiva spetei civile ce se judeca. Presupune o procedura contradictorie, respectarea dreptului la aparare si egalitatea partilor. Chiar art.20 din Codul de procedura civila se refera la acest principiu. Judecatorul trebuie sa asigure reapectarea principiilor fundamentale de drept civil. De asemenea, el insusi trebuie sa le respecte.

  Competenta instantelor in materie civila
  Potrivit principiilor constitutionale ale separatiei puterilor in stat, infaptuirea justitiei este incredintata instantelor judecatoresti. Acestea sunt alcatuite di judecatori care se spun numai legii. Competenta instantelor judecatoresti in materie civila este reglementata in Titlul III din Codul de procedura civila.

  web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design