Imposibilitatea de executare a unui contract, cand exista si cum procedezi?

Imposibilitatea de executare contract, cand exista si cum procedezi 

In derularea unei afaceri apare uneori situatia privind imposibilitatea executarii unui contract, a unei obligatii sau de realizare a unui drept.

In astfel de cazuri apare un risc, se va pune in discutie prejudiciul creat precum si cine va suporta obligatia imposibil de executat si obligatia corelativa.

 Imposibilitatea executarii obligatiei din contract se poate invoca insa numai daca au existat anumite conditi, cum ar fi imposibilitatea fortuita.

Riscul de imposibilitate fortuita de executare apare atunci cand evenimentul este imprevizibil, imposibil de prevazut de catre parti.

Ca sa se dovedeasca acest risc trebuie ca cel care invoca imposibilitatea executarii contractului sa nu fi provocat sau creat prejudiciul.

Situatiile in care intervine imposibilitatea executarii unui contract

Imposibilitatea totala privind executarea unui  contract

O prevedere generala privind imposibilitatea totala de executare a contractului intalnim in art.1274 Cod civil, care se refera la riscul în contractul translativ de proprietate

Se arata ca, in lipsă de stipulaţie contrară, cât timp bunul nu este predat, riscul contractului rămâne în sarcina debitorului obligaţiei de predare, chiar dacă proprietatea a fost transferată dobânditorului.

În cazul pieirii fortuite a bunului, debitorul obligaţiei de predare pierde dreptul la contraprestaţie, iar dacă a primit-o, este obligat să o restituie.

Cu toate acestea, creditorul pus în întârziere preia riscul pieirii fortuite a bunului.

El nu se poate libera chiar dacă ar dovedi că bunul ar fi pierit şi dacă obligaţia de predare ar fi fost executată la timp.

Art.1557 Cod civil si acesta reglementeaza cazul de imposibilitate de executare totala.

Imposibilitatea de executare totala trebuie sa fie definitiva, sa intervina dupa incheierea valabila a contractului si sa se refere la o obligatie importanta.

De asemenea, evenimentul sa determine o imposibilitate absoluta si permanenta de execurtare a obligatiei.

Atunci când imposibilitatea de executare este totală şi definitivă şi priveşte o obligaţie contractuală importantă, contractul este desfiinţat de plin drept şi fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

Art. 1557 mai reglementează si cazurile de forță majoră, care sunt evenimente extraordinare și imprevizibile, independente de voința părților.

Acestea fac imposibilă executarea contractului, situații in care părțile sunt exonerate de răspundere și contractul poate fi desființat.

Ce se intelege prin imposibilitatea de executare a unui contract?

Imposibilitatea de executare a unui contract reprezintă incapacitatea părților de a-și îndeplini obligațiile asumate în cadrul acestuia, survenită din motive imprevizibile și inevitabile.

În conformitate cu art. 1351 din Codul civil român, contractul poate fi desființat dacă executarea devine imposibilă din cauze care nu pot fi imputate niciunei părți.

Forta majora, cauza de imposibilitate a executarii contractului, consecinte

Desființarea contractului este posibilă în caz de imposibilitate permanentă sau de forță majoră.

In astfel de cazuri părțile sunt exonerate de obligații, iar eventualele prejudicii pot fi recuperate în măsura în care au fost suportate.

Codului Civil prevede ca, in situatia in care o obligatie contractuala nu mai poate fi executata din cauza aparitiei unui eveniment de forta majora, obligatia se stinge si debitorul acesteia este liberat, fiind exonerat de raspundere.

Daca imposibilitatea fortuita de executare datorata fortei majore afecteaza obligatiile ambelor parti contractuale, ambele parti vor fi eliberate de obligatiile acestora din momentul producerii evenimentului de forta majora.

Asadar, evenimentul trebuie sa fie extern, independent total de vointa sau actiunea partii care ar fi putut fi chemata sa raspunda.

In ce priveste conditiile aparitiei fortei majore, pot fi stabilite si de părți, prin inserarea în contracte a unei clauze de forță majoră, fie, în lipsa unei prevederi contractuale.

Imposibilitatea temporara a executarii contractului

Imposibilitatea temporară de executare a unei obligații este o situație în care îndeplinirea unei obligații este temporar împiedicată, fără a afecta esența contractului.

Conform art. 1557 alin. 2 din Codul civil, în caz de forță majoră, părțile pot alege între suspendarea executării obligației pe durata imposibilității și rezilierea contractului în cazul întârzierii semnificative.

Această prevedere protejează părțile în fața unor circumstanțe excepționale.

Le oferă flexibilitate în gestionarea temporară a imposibilităților, permitându-le să reia executarea obligațiilor contractuale odată ce obstacolul temporar încetează.

Art. 1634 se referă la imposibilitatea temporară de executare a contractului, partea este împiedicată să-și îndeplinească obligațiile este scutită temporar de acestea.

Ce faci in caz de imposibilitate de executare a contractului?

In primul rand, inca de la incheierea contractului trebuie sa evaluezi care sunt riscurile ce pot apare, sa studiezi documentele ce au legatura cu acel contract.

Trebuie verificate care sunt clauzele inserate in cuprinsul contractului care te expun unei imposibilitati de executare.

In continuare, pe parcursul derularii contractului trebuie acordata atentie modului de gestionare a riscurilor.

Sa le identifici si controlezi pe cele ce pot avea impact asupra aducerii la indeplinire a contractului.

Factorii de risc ce pot interveni dupa semnarea contractului pot fi multipli, cum ar fi lipsa disponibilitatilor financiare, a personalului calificat, etc.

În caz de imposibilitate temporară, părțile pot decide suspendarea executării contractului până când obstacolul încetează.

Însa in caz de imposibilitate temporară, părțile pot opta pentru suspendarea executării sau, dacă întârzierea devine semnificativă, pentru rezilierea contractului.

Este esențial ca părțile să notifice imediat ce apar astfel de situații și să colaboreze cu buna-credință pentru a soluționa problema.

Aspectele legate de imposibilitatea de executare a unui contract necesită insa o analiză detaliată a circumstanțelor specifice.

Consultarea unui avocat poate oferi asistență adecvată în vederea protejării intereselor părților implicate.

Ce masuri poti lua daca te confrunti cu imposibilitatea de a executa un contract comercial

 • Comunicare deschisa: Informeaza imediat partenerul contractual despre situatie, explicand detaliat motivele si consecintele. O comunicare deschisa poate deschide calea pentru solutii amiabile.
 • Renegociere: propune o renegociere a termenilor contractului sau cautarea unor alternative acceptabile pentru ambele parti. Un dialog constructiv poate ajuta la mentinerea relatiei de afaceri.
 • Consultare juridica: consulta un avocat pentru a evalua clauzele contractuale si pentru a obtine asistenta in formularea unei solutii legale si echitabile. Acesta te poate sfatui cu privire la posibilele consecinte juridice.
 • Documentare: asigura-te ca documentezi cu atentie fiecare pas si fiecare comunicare legata de imposibilitatea de executare a contractului. Aceasta poate fi esentiala in cazul unor eventuale dispute sau actiuni legale ulterioare.
 • Respectarea clauzelor contractuale: Verifica clauzele contractuale referitoare la forta majora sau imposibilitatea de executare si respecta-le in mod corespunzator.
 • Gasirea de solutii alternative: propune solutii alternative care sa compenseze partenerul contractual sau sa minimizeze pierderile.
 • Mediere: In caz de impas, poti considera medierea ca o optiune, pentru a facilita un acord intre parti.
 • Verifica legislatia pentru a intelege optiunile disponibile.
 • Este important sa te consulti cu un avocat sau consultant juridic pentru a adapta aceste sugestii la circumstantele specifice ale contractului tau si pentru a asigura o abordare legala corecta si eficienta.
 •  
 • Cum procedeaza avocatul nostru in caz de imposibilitate de  executare a contractului

 • In caz de imposibilitate de executare a unui contract comercial, analizam termenii contractului si identificam eventualele clauze referitoare la forta majora sau imposibilitatea de executare.
  Informam partea afectata despre situatie, sugerand alternative, precum renegocierea termenilor sau stabilirea unui plan de compensare reciproca.
  Daca nu se ajunge la o intelegere, avocatul poate examina posibilitatea de reziliere a contractului si evaluarea daunelor, precum si apararea impotriva actiunilor legale viitoare.
  Este esentiala comunicarea transparenta si documentarea corespunzatoare a fiecarui pas in vederea protejarii intereselor clientului.
 •  
 • Cine suporta riscul in contract in caz de imposibilitate de executare?

 • Riscul în contracte constă în obligația părților de a-și asuma consecințele eventualelor imposibilități, fie prin prevederi contractuale clare, fie prin aplicarea prevederilor legale.
 • Este esențial ca părțile să gestioneze riscurile în mod echitabil și să prevină și să reglementeze imposibilitățile de executare prin clauze specifice în contract.

Imposibilitatea fortuita de executare a contractului, cand exonereaza partea de raspundere

Cazul fortuit este definit de art. 1351 alin.(4) din Codul civil ca, un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Intr-un asemenea caz, debitorul nu va fi vinovat, respectiv nu va fi tinut de obligatia de reparare a prejudiciului.

Cazuri de imposibilitate de executare a contractului

Contractul de locatiune este un contract cu executare succesivă, astfel ca dupa încheierea contractului pot sa apara imprejurari noi, care nu puteau fi prevazute.

 Acestea pot duce la imposibilitatea executării sau executării necorespunzătoare a clauzelor contractuale. Trebuie sa se dovedeasca insa starea de urgență, care a condus la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale.

La executarea contractului de intretinere este posibil ca prestarea sau primirea în natură a întreţinerii sa nu mai poate continua, din motive obiective.

Legiuitorul a prevăzut situația în care prestarea sau primirea în natură a întreţinerii nu mai poate continua, din culpă uneia dintre părţi.

In astfel de cazuri urmeaza ca instanţa de judecată sa majoreze sau, după caz, diminueze cuantumul sumei de bani care înlocuieşte prestaţia de întreţinere. 

Este important să analizăm cu atenție contractul și prevederile legale aferente pentru si să apreciem daca la speța respectiva se aplica imposibilitatea de executare datorata cazului fortuit sau fortei majore.

Studiu de caz privind imposibilitatea temporara de executare a contractului(Tribunalului Timis Decizia rr. 173/2011, rolli.ro

Instanta de recurs a motivat ca instanta de fond a retinut in mod corect situatia de fapt si a facut o corecta aplicare a dispozitiilor legale incidente in solutionarea cererii reconventionale formulate de catre recurenti. Pe langa considerentele evocate in cuprinsul sentintei recurate, se impune a fi adaugate si urmatoarele:

Principiul fortei obligatorii pentru parti al conventiilor legal perfectate (principiul pacta sunt servanda) indreptateste pe creditor a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei asumate.

In caz de neindeplinire culpabila din partea debitorului putand solicita daune-interese, dupa desfiintarea prealabila a contractului (rezolutiune/reziliere, in materia contractelor sinalagmatice, cum este cazul in speta, dreptul la actiune in acest sens nefiind recunoscut insa celui culpabil de neexecutare).

Acest principiu isi regaseste aplicarea si in materie de plata, in sensul de executare a unei obligatii indiferent de obiectul ei, art.1100 C.civ. statuand ca creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru decat acela care i se datoreste, chiar cand valoarea lucrului oferit ar fi egala sau mai mare.

Motivele pentru care s-a invocat imposibilitatea de executare a contractului

Recurentii au invocat imposibilitatea fortuita de executare a obligatiei de a face asumate.

Aceasta calificare putand primi sustinerea lor in sensul ca nu se mai gaseste pe piata materie prima pentru confectionare.

Insa, pe langa faptul ca nu au facut dovada cazului fortuit exonerator de raspundere potrivit exigentelor este de observat ca bunurile la a caror confectionare s-au obligat sunt bunuri de gen.

Procurarea acestora este, in principiu, intotdeauna posibila, iar cu privire la aceste bunuri imposibilitatea de executare nu poate fi primita.

Pe de alta parte, teoretic, se poate aprecia ca nu poate fi vorba decat de o imposibilitate temporara de executare care poate avea ca efect cel mult suspendarea temporara a obligatiei si nu stingerea acesteia.

Motivele pentru care instanta a retinut ca nu exista imposibilitate de executare a obligatiei

Un alt argument pentru care imposibilitatea fortuita de executare nu poate fi retinuta in speta.

O cauza de stingere a obligatiei este cea din materia contractelor sinalagmatice (care dau nastere unor obligatii reciproce, cum este cazul in speta).

O asemenea situatie de fapt pune in discutie problema riscului contractului, care, in cazul obligatiilor de a face sau de a da bunuri de gen este suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat, in speta recurentii.

Nici compensatia ca mod de stingere a obligatiilor nu isi gaseste incidenta in speta.

Compensatia presupune existenta concomitenta a doua raporturi juridice obligationale distincte, in cadrul carora aceleasi persoane au calitatea de creditor si debitor, una fata de cealalta, conditie neindeplinita in speta.

Recurentii au fost obligati, prin hotarare judecatoreasca irevocabila, la predarea marfii la a caror confectionare s-au obligat sub sanctiunea daunelor cominatorii.

Repunerea in discutie a legalitatii si temeiniciei aplicarii acestui mijloc de constrangere ar aduce atingere autoritatii de lucru judecat a mentionatei hotarari .

Ce a decis instanta despre imposibilitatea de executare a contractului

Instanta ii va obliga pe recurentii -parati-reclamanti, a caror culpa procesuala o retine, la plata cheltuielilor de judecata catre intimat, onorariu de avocat, potrivit chitantei de la dosar.

Respinge recursul, mentine hotararea instantei de fond.

Cabinet Avocat Bucuresti

0724260393

Cabinetul de avocatura Tudor Ion va ofera consultanta, asistenta si reprezentare in litigii comerciale

Luati legatura cu noi pe formularul de contact, email sau click aici.

Alte articole de acelasi autor

Ordonanta de plata, cum recuperezi mai rapid suma datorata de debitor

Contacteaza-ne acum

Default content

  servere vps servere dedicate gazduire web