Pensia de intretinere, datele care nu trebuie sa lipseasca ca sa obtii majorarea acesteia

Majorarea pensiei de intretinere minor, ce trebuie sa cuprinda cererea ca sa fie admisa

Pentru a obține majorarea pensiei de întreținere, trebuie să depuneți o cerere de chemare în judecată, care să includă toate datele necesare pentru majorare și să fie motivată astfel încât să convingă judecătorul de justiția cererii.

Majorarea pensiei de intretinere minor, conform noul Cod civil

Hotararea judecatoreasca privind divortul, dispune și asupra pensiei de întreținere datorate copiilor minori.

Cu toate acestea, cuantumul inițial al pensiei de întreținere nu rămâne neschimbat.

Articolul 531 din Codul civil, intitulat “Modificarea și încetarea pensiei de întreținere”, reglementează condițiile în care se poate solicita majorarea pensiei.

specifică faptul că, în cazul unei schimbări a mijloacelor financiare ale celui care oferă întreținerea și a nevoilor celui care o primește, instanța poate mări, micșora sau înceta plata pensiei de întreținere.

art.531 din Codul civil, specifică faptul că, în cazul unei schimbări a mijloacelor financiare ale celui care oferă întreținerea și a nevoilor celui care o primește, instanța poate mări, micșora sau înceta plata pensiei de întreținere.

Textul de lege reglementeaza situatia cand se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte.

Intr-o astfel de imprejurare, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

Asadar, cuantumul pensiei de intretinere poate fi modificat de catre instanta de judecata, in sensul majorarii sau diminuarii, dupa caz.

De exemplu, daca au crescut veniturile persoanei care datoreaza intretinere iar nevoile celui ce beneficiaza de intretinere au crescut si ele, reclamantul poate cere majorarea pensiei de intretinere.

Exemple de motive pentru majorarea pensiei alimentare

Legea permite oricărei persoane care se consideră prejudiciată să depună o cerere de majorare a pensiei de întreținere.

Dacă veniturile persoanei care datorează întreținerea au crescut, iar nevoile copilului au crescut, reclamantul poate solicita majorarea pensiei.

Trebuie avut in vedere ca in materie civila, in principiu, procesul civil nu se declanseaza din oficiu, ci, la cererea celui a carui drept a fost incalcat se pot obtine drepturile pe care le revendica.

Este aplicabil principiul disponibilității, prin care reclamantul are posibilitatea sa sesizeze instanța cu o cerere, în scopul obținerii unei hotărâri favorabile.

Din aceste motive este important pentru reclamant să redacteze corect cererea de chemare în judecată.

 Unde se depune cererea de modificare a pensiei de intretinere

Cererea de chemare în judecată se depune la instanța competentă (judecătorie) și poate fi trimisă prin poștă, curierat, fax, poșta electronică sau în format electronic.

Cererea trebuie însoțită de documente necesare pentru pensia de întreținere, cum ar fi împuternicirea avocațială, taxa judiciara de timbru si inscrisurile atasate acesteia.

Cererea se depune la instanta de tutela, respectiv competenta apartine judecatoriei.

In acest sens instanța supremă a constatat prin Decizia 1046 din 13.05.2021 că în raport de obiectul cererii de chemare în judecată care vizează obligaţia de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului–  competenţa teritorială este alternativa.

Sunt deopotrivă competente să soluţioneze cauza instanţa de la domiciliul reclamanţilor şi instanţa de la domiciliul pârâtului.

Datele pe care trebuie sa le cuprinda cererea privind  majorarea pensiei de intretinere

In primul rand, cererea pentru majorarea pensiei alimentare trebuie sa contina elementele pe care legea le impune oricarei cereri de chemare in judecata.

Cererea trebuie să conțină următoarele elemente esențiale, conform art. 194 Cod civil:

 1. trebuie formulata in scris si semnata;
 2. referirea la instanta careia ii este adresata cererea;
 3. datele de identificare ale partilor(numele, prenumele, CNP, domiciliul sau resedinta.
 4. daca reclamantul locuieste in strainatate se va preciza domiciliul ales in Romania unde se vor comunica actele de procedura;
 5. motivele de fapt si de drept pe care reclamantul isi bazeaza cererea;
 6. dovezile in sustiunerea pretentiilor
 7. dovada achitarii taxei de timbru.

Date specifice pentru cererea de majorare a pensiei de întreținere

Cand formulati cererea pentru majorarea pensiei de intretinere trebuie sa aveti in vedere obiectul specific al acestei cereri.

Se va solicita instantei sa dispuna majorarea pensiei de intretinere pe seama paratului si in favoarea minorului, avand in vedere ca s-a modificat situatia stabilita initial prin hotarare judecatoreasca.

Se va exlica in ce consta modificarea,  precizati din ce motive au crescut cheltuielile de intretinere ale reclamantului si nevoile copilului necesita cheltuieli sporite.

Corelativ, se vor arata motivele pentru care se impune majorarea pensiei alimentare, respectiv, a crescut salariul paratului sau obtine venituri suplimentare.

Se va face referire la ce a stabilit instanta care a judecat cauza anterior cu privire la exercitarea autoritatii parintesti asupra minorului, 

Despre modalitatea de pastrare a legaturilor personale ale paratului cu minorul.

In ce consta obligatia paratului de a contribui la cheltuielile de crestere, educare si invatare, pensia de intretinere, motivarea cuantumului acesteia.

De asemenea, sunt necesare precizari referitoare la cuantumul pensiei de intretinere, modalitatea in care s-a stabilit cuantumul pensiei de intretinere si de cand anume.

Raportat la aceste date, se va motiva in mod corespunzator faptul ca nevoile de intretinere ale minorului au crescut.

Se va argumenta   despre veniturile paratului, astfel ca si posibilitatile materiale ale acestuia s-au majorat.

Asadar, sunt necesare referiri concrete care sa sustina cererea de majorare a pensiei de intretinere.

Ca este datorata pentru cheltuielile de crestere, educare si invatare ale minorului, in raport cu nevoile acestuia si cresterea veniturilor paratului.

De asemenea, se va solicita instantei obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

Probele solicitate la cererea de majorare a pensiei de întreținere

Pentru a dovedi pretențiile, se vor solicita următoarele probe:

inscrisuri care sa dovedeasca nevoile crescute ale minorului precum si veniturile mai mari obtinute de parat.

De asemenea, hotararea de divort, certificat de nastere minor, adeverinta privind veniturile nete ale paratului, certificatul fiscal privind veniturile realizate.

proba cu martori, sens in care se vor preciza adresele acestora si imprejurarile ce urmeaza a fi dovedite.

Totodata este admisibila proba cu   interogatoriul paratului, din acest motiv se va solicita sa fie citat cu mentiunea, personal la interogatoriu.

Poate fi in beneficiul reclamantului si administrarea probei  cu ancheta psihosociala.

Cat poate fi majorata pensia de intretinere 

Conform art. 529 Cod civil, întreținerea datorată de părinte se stabilește până la o pătrime din venitul lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii și o jumătate pentru trei sau mai mulți copii.

Cuantumul întreținerii pentru copii, împreună cu întreținerea datorată altor persoane, nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Model cerere majorare pensie de intretinere

Către,

Judecătoria Sectorului …

Domnule Preşedinte,

Subsemnata…, cu domiciliul în……CNP ………. CI……. seria…..nr…….eliberat de SPCLEP….la data de ….

 în calitate de reclamantă şi reprezentantă legală a minorei POPA MARIA, născută la data de………….,reprezentată prin avocat_, în baza împuternicirii avocaţiale, formulez prezenta

Cerere de majorare a pensiei de intretinere

împotriva pârâtului ……cu domiciliul în…..

Pentru ca prin hotărârea pe care o veţi pronunţa să dispuneţi:

Majorarea pensiei de întreţinere stabilita de Judecatoria…….,în favoarea minorului….. născut la data de……………, conform certificatului de naştere seria………. nr………….. eliberat de……………. la data de ………….. în raport cu nevoile de întreţinere ale acestuia şi mijloacele materiale ale pârâtului, cu începere de la data introducerii prezentei cereri şi până la majoratul minorei;

Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, conform art. 453 C.proc.civ.

MOTIVE:

În fapt, subsemnata am fost căsătorită cu pârâtul, iar din căsătoria noastră a rezultat minora….., născută la data de ………. conform certificatului de naştere seria nr……..eliberat de …….la data de…..

Prin Sentinta nr..  a judecatoriei…..căsătoria a fost desfăcută prin divort.

S-a stabilit ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului să aibă loc de către ambii părinţi, iar locuinţa acesteia a fost stabilită la subsemnata.

S-a stabilit şi modalitatea de păstrare a legăturilor personale ale pârâtului cu minorul, precum şi obligaţia în sarcina acestuia de a contribui la cheltuielile de creştere, educare, învăţare şi pregătire profesională în favoarea minorului cu o sumă lunară de……..lei, sumă care s-a indexat trimestrial în funcţie de rata inflaţiei.

In prezent minorul este în vârstă de … ani, astfel încât nevoile acestuia de întreţinere au crescut, iar veniturile pârâtului s-au triplat între timp şi, concomitent, posibilitâţile sale materiale s-au majorat.

Astfel,……se dezvolta in ce constau aceste motive).

Faţă de cele de mai sus, solicit majorarea pensiei de întreţinere datorată pentru cheltuielile de creştere, educare, învăţare şi pregătire profesională ale minorei în raport cu nevoile acesteia şi creşterea veniturilor pârâtului la 1/4 din venitul net lunar al acestuia, întrucât acesta nu mai are alţi copii minori.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 531, art. 402, art. 403, art. 499, art. 513, art. 514, art. 516, art. 519, art. 524, art. 527, art. 529, art. 530, art. 533 Noul Cod Civil; art. 148-151, art. 192, art. 194 şi art. 195 C.proc.civ.

În dovedirea pretenţiilor mele, solicit să încuviinţaţi administrarea următoarelor probe:

-inscrisuri;

– interogatoriul pârâtului;

Anexez prezentei copii certificate de pe următoarele acte şi documente:

-certificatul de divorţ;certificatul de naştere al minorei;

– adeverinţă privind veniturile realizate.

Majorare pensie de intretinere, jurisprudenta

Într-un caz similar, reclamanta a chemat în judecată pârâtul, solicitând majorarea pensiei alimentare până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de 26 de ani.

Instanța a stabilit pensia de întreținere la 500 lei lunar, ținând cont de nevoile minorului și veniturile pârâtului.

In motivarea acțiunii, reclamanta arată că prin sentinţa a fost stabilită pensia de întreţinere.

Reclamanta arată că datorită faptului că se află în continuarea studiilor, solicită, obligarea tatălui său la plata pensiei de întreţinere, în favoarea sa, raportat la venitul minim pe economie.

În drept , reclamanta a invocat disp. art. 223 c.p.r civilă.

Cererea de chemare în judecată a fost comunicată  pârâtului, care legal citat,  prin avocata a depus la dosar întâmpinare.

Cum s-a aparat paratul fata de cererea de majorare a pensiei de intretinere

Prin întâmpinare, pârâtul  a solicitat: admiterea cererii reclamantei şi stabilirea unei pensii de întreţinere în cuantum de 500 lei lunar, până la terminarea studiilor reclamantei.

Dar, nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, sau până la intervenirea unei situaţii şi cauze legale .

Pârâtul a invocat, prin întâmpinare, hotărârea prin care a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorilor rezultaţi din căsătoria cu   mama reclamantei.

Că şi-a îndeplinit obligaţia de plata a pensiei de întreţinere, deşi, reclamanta fiind majoră, el a continuat să îi achite pensia de întreţinere, în cuantum de 267 lei lunar.

Solicită ca la stabilirea pensiei să fie avut în vedere că mai are în întreţinere, doi copii minori, cărora le plăteşte pensie de întreţinere

Ce a retinut instanta despre cererea de majorare a pensiei de intretinere

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Din actele şi lucrările dosarului se reţine că:

Pârâtul este tatăl reclamantei, pârâtul şi mama reclamantei sunt separaţi în fapt.

Reclamanta deşi a împlinit vârsta de 18 ani, este elevă la Scoala Postliceală, în anul ID, la Liceul Tehnologic

Pârâtul , prin întâmpinare, arată că este de acord cu acţiunea reclamantei.

În drept, conform dispoziţiilor art. 513, art. 516 alin.1 şi art. 529 alin. 1 Cod civil, între părinţi şi copii există obligaţia legală de întreţinere.

 Aceasta este datorată potrivit cu nevoile celui care o solicită şi posibilităţile de plată ale celui ce urmează să fie obligat.

Dispoziţiile art. 499 Cod Civil, reglementează obligaţia specială de educare şi instruire ce revine părinţilor, atât cu privire la copilul minor cât şi la cel major.

În acest sens, reţine instanţa că, potrivit art. 499 alin. 3 Cod civil „Părinţii sunt obligaţi să îl întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.”

Cum a dovedit reclamanta sustinerile de majorare a pensiei de intretinere

Instanţa că reclamanta a dovedit starea sa de nevoie fiind în continuarea studiilor, învăţământ de zi şi neputându-se întreţine din muncă.

Prin dispoziţiile art. 527 Cod civil, legiuitorul instituie obligaţia debitorului de a plăti pensia de întreţinere şi prin raportare la posibilitatea sa de a dobândi aceste mijloace.

La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea, instanţa trebuie să ţină seama şi de posibilităţile debitorului de realizare a acestora.

În ceea ce priveşte cuantumul contribuţiei de întreţinere la care va fi obligat pârâtul.

Se reţine că dispoziţiile legale prevăd obligaţia instanţei de a stabili un cuantum capabil să satisfacă nevoile reale actuale ale creditorului pensiei de întreţinere, dar, fără a depăşi pragul stabilit de lege.

 În acest sens, se vor avea în vedere dispoziţiile art. 529 alin. 2 Cod civil.

Potrivit acestora „Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii”.

Vâzând cele de mai sus, va admite, acţiunea formulată de reclamanta si în consecinţă, va stabili pensia de întreţinere în favoarea reclamantei, în cuantum de 500 lei lunar.

Cabinetul de avocatura Tudor Ion, din Bucuresti, va poate ajuta in rezolvarea problemelor din dreptul familiei, pensie de intretinere.

Pentru consultații suplimentare și ajutor în rezolvarea problemelor de dreptul familiei, Cabinetul de avocatură Tudor Ion este la dispoziția dumneavoastră.

Recomandăm și următoarele articole:

În caz de refuz nejustificat, autoritatea publică poate fi obligată să elibereze certificatul de urbanism.

-In caz de refuz nejustificat autoritatea publica poate fi obligata sa elibereze certificatul de urbanism;

–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;

–Ce trebuie sa stim, conform avocat asigurari despre ce reprezinta si ce riscuri acopera asigurarea RCA si asigurarea facultativa CASCO;

-Avocat penalist Bucuresti;

–In ce situatii se poate limita programul de vizitare a minorului de catre un parinte dupa divort;

–In ce situatii desi legea da posibilitatea incetarii procesului penal prin impacare sau acord de mediere unele persoane nu pot beneficia de aceste prevederi;

–Ce trebuie sa stim in opinia unui avocat infractiuni trafic si consum de droguri despre ce prevede Legea nr.143/2000;

-Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala.

Profesionalism, responsabilitate, loialitate fata de client.

Alte articole de acelasi autor

-In caz de refuz nejustificat autoritatea publica poate fi obligata sa elibereze certificatul de urbanism;

–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;

–Ce trebuie sa stim, conform avocat asigurari despre ce reprezinta si ce riscuri acopera asigurarea RCA si asigurarea facultativa CASCO;

-Avocat penalist Bucuresti;

–In ce situatii se poate limita programul de vizitare a minorului de catre un parinte dupa divort;

–In ce situatii desi legea da posibilitatea incetarii procesului penal prin impacare sau acord de mediere unele persoane nu pot beneficia de aceste prevederi;

–Ce trebuie sa stim in opinia unui avocat infractiuni trafic si consum de droguri despre ce prevede Legea nr.143/2000;

-Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala.

Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

Cabinet Avocat

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion, va acorda consultatii privind obtinere si modificare pensie de intretinere.Va rugam sa ne contactati cu incredere,click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

INTREBARI FRECVENTE:

1. Ce documente sunt necesare pentru a solicita majorarea pensiei de întreținere?

Pentru a solicita majorarea pensiei de întreținere, trebuie să depuneți o cerere de chemare în judecată însoțită de următoarele documente:

 • Declarații de venit recente ale ambilor părinți.
 • Dovezi ale cheltuielilor crescute pentru copil (facturi pentru școlarizare, îngrijiri medicale, activități extracurriculare).
 • Orice alte documente relevante care susțin creșterea nevoilor copilului și veniturile suplimentare ale pârâtului.

2. Care sunt motivele comune pentru a solicita majorarea pensiei de întreținere?

Motivele comune pentru a solicita majorarea pensiei de întreținere includ:

 • Creșterea veniturilor persoanei care plătește pensia de întreținere.
 • Creșterea cheltuielilor de întreținere pentru copil, cum ar fi costurile de educație, sănătate sau alte necesități.
 • Schimbări semnificative în circumstanțele financiare ale părților implicate.

3. Unde trebuie să depun cererea pentru majorarea pensiei de întreținere?

Cererea pentru majorarea pensiei de întreținere trebuie depusă la instanța competentă (judecătorie). Puteți depune cererea personal sau prin reprezentant, și aveți opțiunea de a o trimite prin poștă, curierat, fax, poșta electronică sau în format electronic. De asemenea, aveți posibilitatea de a alege între instanța de la domiciliul dumneavoastră sau instanța de la domiciliul pârâtului.

 
 

Contacteaza-ne acum

Default content

  servere vps servere dedicate gazduire web