Motive pentru care decizia de sanctionare abatere disciplinara este anulata de instanta

Decizia de sanctionare abatere disciplinara, motive pentru care a fost anulata

Decizia de sanctionare abatere  disciplinara trebuie sa fie, conform art. 247 alin. 2 din Codul muncii, pentru o faptă în legătură cu munca.

Constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat.

Acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă.

Alteori incalca ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Conform art. 247 alin. 1 din Codul muncii, angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii sancţiuni disciplinare. 

Decizia de sanctionare abatere disciplinara poate fi luata ori de cate ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

 Pentru a stabili dacă se poate reține săvârșirea unei abateri disciplinare, angajatorul trebuie să identifice fapta. 

Că salariatul nu și-a exercitat atribuțiile ce îi revin, ori ca nu și-a exercitat întocmai atribuțiile. 

Sau a avut o atitudine improprie ce a lezat raporturile de muncă, demnitatea, onoarea, reputația unei persoane.

In alte cazuri ca prin intermediul căreia a produs prejudicii angajatorului  și că acesta le-a nesocotit cu vinovăție.

Scopul deciziei de sanctionare abatere disciplinara functionar public

In literatura de specialitate s-a aratat ca scopul sanctiunii disciplinare este apărarea ordinii din unitate.

De asemeni, dezzvoltarea spiritului de răspundere pentru îndeplinirea conștiincioasă a îndatoririlor de serviciu și respectarea normelor de comportare.

Precum și prevenirea producerii unor acte de indisciplină.

Prin efectele pe care le produc, sancțiunile disciplinare se analizează ca măsuri ce privesc executarea contractului de muncă sau, cel mai grav, determină chiar desfacerea lor.

Aceste măsuri îi circumscriu efectele specifice numai asupra raportului juridic de muncă.

Fără insa sa afecteze celelalte drepturi personale și patrimoniale ale angajaților. 

Ce sunt deciziile de sanctionare abatere disciplinara

Sancțiunile disciplinare sunt măsuri specifice dreptului muncii, izvorâte din executarea contractului de muncă.

Prin consecințele lor se reflecta numai asupra contractului de muncă, fără a afecta alte drepturi ale celor angajați în unitate.

Sancțiunile disciplinare in dreptul muncii au fost definite ca măsuri de constrângere prevăzute de lege.

Au un pronunțat caracter educativ si se aplică angajaților care au săvârșit abateri disciplinare.

Ele privesc acele persoane care se află într-un raport juridic de muncă – reglementat de norme de dreptul muncii.

Care, prin semnarea contractului de muncă au consimțit sa se supună ordinii disciplinare stabilite în unitatea respectivă.

Sancțiunile disciplinare sunt prevăzute expres și limitativ în lege.

Aplicarea lor sub aspectul duratei și cuantumului lor trebuie sa se facă cu respectarea riguroasă a dispozițiilor legale.

Deci, cu respectarea principiului legalității și principiul individualizării sancțiunii.

Care sunt  sanctiunile pentru abatere disciplinare conform Codului muncii

Art.248 din Codul muncii prevede ca sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul. Evident, în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară.

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 3. c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 4. d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 5. e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen.

Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă

Cum trebuie sa fie descrisa fapta in decizia de sanctionare pentru  abatere disciplinara

Sub sancţiunea nulităţii absolute, decizia de sanctionare trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu:

 1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. b) precizarea prevederilor aplicabile din statutul de personal. Sau, din  regulamentul intern, contractul individual de muncă ori contractul colectiv de muncă aplicabil încălcate de salariat;
 3. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile. Sau, motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
 4. d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
 5. e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
 6. f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire.

Ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

In ce cazuri se poate solicita anularea sanctiunii disciplinare aplicate functionarului public

Sanctiunile disciplinare contribuie la mentinerea disciplinei si eficientei in cadrul organismelor guvernamentale.

Cu toate acestea, exista situatii in care un functionar public este nevoit sa ceara anularea unei astfel de sanctiuni, fie pentru ca considera ca a fost nedreptatit.

 • Nelegalitatea sau neregularitatile procedurale:

Daca sanctiunea disciplinara a fost aplicata in mod nelegal sau au existat neregularitati procedurale in timpul procesului de sanctionare, un functionar public poate sa aiba temei pentru a solicita anularea acesteia.

Cabinetul de avocatura Tudor Ion va poate ajuta la investigarea si dovedirea acestor aspecte.

 • Schimbarea circumstantelor:

In unele cazuri, circumstantele care au condus la aplicarea sanctiunii disciplinare s-au schimbat semnificativ.

Acest lucru poate include imbunatatirea comportamentului sau performantei functionarului public. Un avocat experimentat poate ajuta la argumentarea acestor schimbari si la obtinerea anularii sanctiunii.

 • Nerespectarea procedurilor prevazute de lege sau regulamente interne:

Daca autoritatile nu au respectat procedurile prevazute de lege sau regulamentele interne in timpul aplicarii sanctiunii, aceasta poate fi motiv de anulare.

 • Discriminare sau hartuire:

Daca functionarul public considera ca a fost sanctionat din motive discriminatorii sau a fost supus hartuirii, acesta poate solicita anularea sanctiunii disciplinare.

Un avocat specializat in drepturile omului si discriminare poate fi de ajutor in astfel de situatii.

 • Sanctiuni disproportionate:

Daca sanctiunea disciplinara este considerata disproportionata in raport cu incalcarea savarsita, un avocat poate ajuta la prezentarea argumentelor in favoarea anularii acesteia.

Procedurile implicate in anularea sanctiunii disciplinare functionar public

Anularea unei sanctiuni disciplinare nu este un proces simplu si necesita cunoasterea profunda a legilor, regulamentelor si procedurilor administrative. Iata cateva etape cheie implicate:

 • Consultarea cu un avocat:

Primul pas in cautarea anularii sanctiunii disciplinare este de a consulta un avocat specializat in drept administrativ. Un avocat cu experienta poate evalua cazul si determina daca exista temeiuri pentru anulare.

 • Colectarea de dovezi:
 • Avocatul va ajuta functionarul public sa colecteze toate documentele relevante si dovezi care pot sustine cererea de anulare a sanctiunii disciplinare.
 • Introducerea cererii de anulare a sanctiunii disciplinare aplicate functionarului public:

Avocatul va redacta o cerere de anulare a sanctiunii disciplinare, in care se vor explica argumentele si temeiurile legale pentru anulare.

 • Participarea la audieri:

Avocatul va reprezenta functionarul public si va argumenta in favoarea anularii sanctiunii.

De ce sa alegeti Cabinetul de avocatura Tudor Ion pentru servicii anulare sanctiune disciplinara functionar public

Va acorda asistenta juridica pentru anularea sanctiunii disciplinare aplicate unui functionar public, are o experienta bogata in dreptul administrativ si in gestionarea cazurilor de anulare a sanctiunilor disciplinare.

Studiu de caz privind anularea deciziei de sanctionare pentru abatere disciplinara pe motivul descrierii faptei

Nu reprezinta o descriere suficienta a faptei ce constituie abatere disciplinara.

Mentiunea ca salariatul a fost sanctionat pentru paguba materiala produsa unitatii.

Aceasta descriere nu permite individualizarea faptei in timp si in spatiu si nici in ceea ce priveste continutul ei.

(Curtea de Apel Bucuresti, sectia a VII-a civila decizia civila nr. 7330/R din 10 decembrie 2009.

Un alt exemplu rezulta dintr-o speta publicata in Revista Romana de Jurisprudenta.

Reclamantul a solicitat instantei anularea deciziei de sanctionare.

Pe cale de consecinta, plata despagubirilor reprezentate de diferenta salariala la care este in prezent supus reclamantul.

Respectiv, prin retrogradarea din functie, pe perioada stabilita in decizie.

Actualizata la zi cu rata inflatiei, plata daunelor morale, plata cheltuielilor de judecata, si incetarea abuzurilor de acest gen.

Instanta de fond a admis in parte cererea de chemare in judecata, a fost anulata decizia de sanctionare.

A obligat paratul la plata catre reclamant a diferentelor intre drepturile salariale cuvenite reclamantului anterior emiterii deciziei de sanctionare si cele achitate pana la zi.

Actualizate cu rata inflatiei pana la momentul platii.

Ce motive a invocat paratul despre decizia de sanctionare pentru abatere disciplinara

Impotriva acestei sentinte a declarat apel paratul, insa instanta de control judiciar a constatat ca hotararea instantei de fond este legala si temeinica.

A argumentat ca, decizia contestata nu respecta art.252 alin.(2) lit.a) din Codul muncii.

Nu cuprinde pentru faptele retinute ca abatere disciplinara decat o descriere generica a acestora.

Insuficienta pentru a permite instantei sa verifice temeinicia sanctiunii disciplinare aplicate prin raportare la fapte concrete.

Instanta a mai motivat ca intimatul angajator are in vedere fapte savarsite in perioada 2017-2018 in timpul programului de lucru.

Au constat in nesocotirea deciziilor date de managerul institutiei.

Descrierea faptei privind abaterea disciplinara

Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara trebuie facuta in mod concret si precis.

Cat mai exacta si completa in materie disciplinara, pentru a se putea aprecia asupra gravitatii conduitei culpabile a salariatului.

Si ce a dus la sanctionarea disciplinara a acestuia, in speta cu desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Fapta care constituie abatere disciplinara, presupune identificarea ei si prin raportare la data la care a fost comisa.

Este necesara o individualizare in timp a abaterii, astfel cum s-a retinut in jurisprudenta in materie.

Argumentul fiind respectarea dreptului la aparare al salariatului, dar si posibilitatea analizarii respectarii termenului de aplicare a sanctiunii.

Precum si a temeiniciei acesteia, in cadrul contestatiei indreptate impotriva deciziei de sanctionare.

Faptele nu pot fi deduse din actele sau audierile care au stat la baza deciziei prin care s-a constatat savarsirea abaterii disciplinare de catre salariat.

Conditia descrierii faptei in mod concret si detaliat este prevazuta de lege imperaiv in materie disciplinara.

Trebuie sa rezulte din decizia de sanctionare, si nu din alte inscrisuri si/sau sustineri ulterioare ale angajatorului/ale unor terti.

Alte articole de acelasi autor

-Din ce motive este bine sa se rezerve dreptul de uzufruct sau abitatie la instrainarea unei locuinte si ce greseli trebuie evitate;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

– Renuntarea la judecata.

– Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

– Avocat dreptul muncii.

Cum a hotarat instanta despre nerespectarea indicatorului cedeaza trecerea si prioritatea de trecere desi petentul a oprit la acest indicator.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

avocat_tudorion@yahoo.com

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii de dreptul muncii

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

 

Contacteaza-ne acum

  servere vps servere dedicate gazduire web