Cand, functionarul public si cu statut special, inceteaza raportul de munca din vina sa

Functionarul public si cel cu statut special poate comite diferite abateri ce pot conduce la incetarea raporturilor de munca pentru motive ce tin de persoana acestora.

Incetarea raporturilor de munca a functionarilor publici este reglementata prin Statutul aferent si prin Codul administrativ.

Conform Statutului functionarilor publici, functionarul public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica.

In Statut se precizeaza care este  scopul acestei legi. Anume, asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial.

De asemenea, in interesul cetatenilor, al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.

In anumite cazuri, din motive ce tin de persoana functionarului public, acesta este eliberat din functia publica.

Este de fapt o incetare a raportului de munca.

In cazul functionarilor publici cu statut special, aceste situatii rezulta din Statutul general al functionarilor publici.

De exemplu, art.99 alin.1 din Legea nr.188/1999 precum si din statutele si reglementarile specifice din profesiile respective.

Statutul general al functionarilor publici, art.99 alin.1 din Legea nr188/1999

Precizeaza cazurile in care se poate dispune eliberarea din functia publica pentru motive care tin de persoana angajatului.

-pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului nesatisfăcător la evaluarea performanţelor profesionale individuale.
In realitate, se dispune concedierea pentru necorespundere profesionala, motiv ce se imputa angajatului.

Pentru ca sa intervina aceasta masura trebuie sa aiba loc o evaluare, efectuata de catre un evaluator.

Cin are calitatea de evaluator in cazul eliberarii din functia publica a functionarului public

a)functionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie. Sau, care coordonează activitatea acestuia;

b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice. Pentru funcţionarul public de conducere;

c) înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordine sau pentru funcţionarii publici de execuţie.

Atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un funcţionar public de conducere.

Cu excepţia cazului în care există un raport direct de subordonare cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia;

d) primarul, pe baza propunerii consiliului local. Pentru secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor;

e) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia, pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia.

In urma evaluarii se intocmeste calificativul si nota precum si un raport de evaluare.

 Conditia specifica prevazuta in Statutul functionarilor publici

In art.54 lit.g din Statut  se arata conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoana, functionarul public.

In mod corespunzator, nu mai are aceasta calitate funcţionarul public care nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. g)

In raport de functia respectiva, de la caz la caz, conditia specifica poate fi:
-o anumita pregatire profesionala, cunoasterea unei limbi straine, anumite aptitudini necesare exercitarii functiei.

-starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală.

Nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute;

Este necesar ca situatia de inaptitudine sa fie constatata prin decizia organului de expertiza medicala.

Astfel, functionarul public sa nu mai poata sa-si exercite atributiile ce-i revin.
-ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcţionar public de acceptare a numirii în condiţiile art. 93.

Destituirea din functia publica a functionarului public conform Codului administrativ

Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art.500 din Codul administrativ.

Se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică.

Este o sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri:
a) pentru săvârşirea unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;

b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate.

Functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

Situatia de incompatibilitate se constata si se sanctioneaza in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destituirea din funcția publică, exemple de abateri ale functionarului public

-absența nemotivată de la serviciu;

-intervenții sau stăruințe pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;

-nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;

-manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care funcționarul public își desfășoară activitatea;

-desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;

-refuz nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu;

-refuz nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;

-încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese și incompatibilități;

-încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;

-încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilități. Dacă funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

Cazuri de incetare a raporturilor de serviciu ale functionarilor cu statut special

Incetarea raporturilor de serviciu ale politistilor conform art.69 alin.(1) din Legea nr.360/2002. Motivele privesc persoana lor.

Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune de către persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale.
a) la împlinirea vârstei şi a vechimii în serviciu, necesare pensiei de serviciu;
b) la pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
d) la cerere;
e) la numirea într-o altă funcţie publică;
f) prin demisie;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Excepţie, cazurile în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale. Infracţiunile săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;

Se are in vedere ca prin condamnare s-a stabilit ca nu a fost respectata legea. Situatia este in contradictie cu obligatia de a avea o conduita corecta. Sa respecte principiile statului de drept.

Reorganizarea activităţii institutiei in cazul functionrilor publici si cei cu statut special

Respectiv, a Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a unei unităţi de politie. Ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de poliţistul respectiv. In aceasta situatie nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă această situaţie a fost depistată ulterior;
m) în situaţia nedefinitivării de către agenţii de poliţie a studiilor prevăzute la art. 73 alin. (8).
(2) Raporturile de serviciu ale poliţistului nu pot înceta prin demisie la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război.

Alte articole de acelasi autor

-Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un process;
-Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;
-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;
-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;
-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;
-Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;
-In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.
-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;
-Renuntarea la judecata.
-Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;
–Avocat dreptul muncii.
Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client

https://avocat-tudor.ro
0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii privind functionarii publici si cei cu statut special.

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.roa functionarului public 

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web