Citarea gresita, cum eviti pierderea procesului din aceasta cauza

Citarea gresita si cunoașterea dispozițiilor legale care o reglementează este necesara nu doar judecatorului cauzei, dar și participantilor la procesul civil.

Citarea părţilor este un act procedural important în desfăşurarea procesului civil. Citarea are ca scop aducerea la cunostinta părţilor a termenului cand trebuie să se prezinte la organul judiciar. Aici va urma sa-şi formuleze apărările şi susţinerile raportat la obiectul litigiului.

Citarea gresita a părţilor  incalca două principii fundamentale ale procesului civil. Principiul dreptului la apărare si principiul contradictorialităţii dezbaterilor

Cazuri de citare gresita sau alte neregularitati privind citarea

Ca avocat civil in Bucuresti am intalnit cazuri in care partile din dosar au invocat faptul ca nu au fost citate. Au aflat intamplator de proces cautand pe internet, citatia nefiind  gasita in cutia postala. Sau, blocul are mai multe apartamente si se sustrag documente din cutiile postale. Ori, dezordinea rezultand din modul cum se pun citatiile in cutiile postale.
Intr-un dosar, partea a invocat faptul ca partea adversa lucra la oficiul postal unde se cartau citatiile din dosar. In aceasta calitate oprea actele de procedura care-i erau adresate si doar intamplator a aflat de proces.

Sau, neidentificarea domiciliului uneia dintre părți, citarea legală la domiciliul ce rezulta in unele documente. Partea locuia insa într-un alt imobil.

Alte situatii pot fi cand procedura de citare este nelegal îndeplinită. Una dintre parti a fost citată cu indicarea incompletă a adresei, deşi aceasta rezultă din actele dosarului. Nu a fost deloc citat, deşi la termenul anterior instanţa i-a admis cererea privind imposibilitatea de prezentare. S-a apreciat în mod greşit că acesta are termen în cunoştinţă. Se impune desfiinţarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Ce poti face la citarea gresita sau nu ai fost citat

In primul rand sa precizezi in documentele dosarului locul unde urmeaza sa fii citat. Acesta poate fi si la avocatul ales sau la reprezentantul tau. Daca ti-ai schimbat domiciliul va trebui sa aduci aceasta la cunostinta instantei in cel mai scurt timp.

In acest sens, art.172 Cod procedura civila se refera la schimbarea locului citării

Dispune ca, dacă în cursul procesului una dintre părţi şi-a schimbat locul unde a fost citată, ea este obligată să încunoştinţeze instanţa. Sa indice locul unde va fi citată la termenele următoare. Mai trebuie sa informeze şi partea adversă prin scrisoare recomandată. Recipisa de predare se va depune la dosar odată cu cererea prin care se înştiinţează instanţa despre schimbarea locului citării. În cazul în care partea nu face această încunoştinţare, procedura de citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare.

Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen conform art.186 Cod procedura civila. Trebuie sa dovedeasca faptul  că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate.

În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeaşi cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac.

Cererea de repunere în termen va fi rezolvată de instanţa competentă să soluţioneze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen.

Judecata nu se poate face fara citarea, sau cu citarea gresita a partilor

Instanţa de judecată nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea părţilor. Face exceptie situatia in care legea nu dispune altfel. Judecatorul este obligat să dispună amânarea judecăţii cand constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege sub pedeapsa nulităţii.

Asadar, este necesar ca părţile din procesul civil să fie legal citate, nu sunt obligate să se înfăţişeze. Situatiile cand instanta poate  judeca fără citarea părților sunt excepţii de la această regulă, fiind prevăzute expres prin lege.

Se constata ca, dispoziţiile legale privind obligativitatea citării părților au caracter imperativ.

Exceptie la regula ca judecata nu se poate face fara citarea partilor

Legea prevede două exceptii de la regula că judecata nu poate avea loc fără citarea părţilor.

Partea care nu a fost legal citată, se prezinta in instanta personal sau prin mandatar. Imprejurarea respectiva acoperă acest viciu de procedura. Partea va putea sa ceară un nou termen pentru a-şi pregăti apărare

Cazul partii care a fost prezentă, chiar şi numai prin mandatar, la unul din termenele   de judecată. Aceasta este prezumată ca ar cunoaşte toate termenele următoare la acea instanţă.

Nu se aplica daca judecata a fost reluată după ce procesul a fost suspendat sau scos de pe rol. Ori a fost repus pe rol după închiderea dezbaterilor, a fost chemata la interogatoriu. De asemenea, militarii în termen şi deţinuţii trebuie citaţi pentru toate termenele de judecată.

Modalitatile de citare si comunicarea actelor de procedura

Noul Cod de procedură civilă reglementează mai multe modalități de comunicare a actelor de procedură.

Prin agenții procedurali aiinstanțelor sau alți salariați ai acestora. Prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire. Prin executori judecătorești și servicii de curierat rapid. Prin mijloace moderne de comunicare. Intre avocați și consilieri juridici, și prin publicitate.

Procedura de comunicare se realizează, ca regulă, prin agenții procedurali ai instanței. O situatie este cand destinatarul se află în circumscripția teritorială a instanței care judecă dosarul. Agenții procedurali sau salariații ei sunt cei cărora le revine îndatorirea de a îndeplini procedura de comunicare. Dacă destinatarul se află în circumscripția teritorială a altei instanțe, procedura de comunicare va fi
îndeplinită de agenții procedurali sau salariații acesteia.

Unde se face citarea si comunicarea

Comunicarea se face, potrivit art. 155 alin (1) pct. 6 din Codul de procedură Civilă. In cazul persoanelor fizice la domiciliul lor. In cazul în care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la reședința cunoscută ori la locul ales de ele. In lipsa acestora, citarea poate fi făcută la locul cunoscut unde își desfășoară permanent activitatea curentă;”

Regula este stipulată de art. 161 alin (1) din Codul de procedură civilă conform căruia „Înmânarea citației și a tuturor actelor de procedură se face personalcelui citat, la locul cităriistabilit potrivit art. 155 alin. (1) pct. 6.

Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reședință sau, după caz, sediu sediu, agentul îi va înmâna citația unei persoane majore din familie. Sau, în lipsă, oricărei alte persoane majore care locuiește cu destinatarul ori care, în mod obișnuit, îi primește corespondența.

Sanctiunea privind nulitatea citarii, citarea gresita

Art. 172 Cod procedura civila se refera la nulitatea actelor de procedura, text ce se aplica si in cazul citarii. Ca urmare, trebuie cunoscut mai intai cum defineste Codul de procedura civila notiunea de nulitate. 

Este sancţiunea care lipseşte total sau parţial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerinţelor legale, de fond sau de formă. Nulitatea este absolută atunci când cerinţa nerespectată este instituită printr-o normă care ocroteşte un interes public. Nulitatea este relativă în cazul în care cerinţa nerespectată este instituită printr-o normă care ocroteşte un interes privat.

Asa cum am aratat deja, legea prevede ca instanta are obligatia de a cita partile. Atunci cand aceasta obligatie se incalca, actele ulterioare vor fi afectate de sanctiunea nulitatii.

Legea arata si cazurile cand instanţa va amâna judecarea şi va dispune să se facă citarea. Anume, ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege, sub sancţiunea nulităţii.

Dispune si despre cazul cand intervine nulitatea datorata necitarii unei parti sau citarii nelegale. Sa se produca partii o vatamare care nu poate fi inlaturata altfel decat prin desfiintarea actului. Un exemplu de astfel de vatamare este lipsa totala a citarii.

Cand partea nu a fost deloc citata s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia.

In cazul nulitatilor prevăzute de lege, vătămarea este prezumată, partea interesată putând face dovada contrară.

Citarea gresita, incalcarea regulilor privind citarea

Incalcarea regulilor poate fi constatata, se examineaza daca citarea sau dovada de comunicare a actului este valabila. Dovada de efectuare a procedurii de citare se intoarce la dosar. Nu are insa mentiunile obligatorii pentru care legea prevede sanctiunea nulitatii. Astfel, art.164 Codul procedura penala prevede cuprinsul dovezii de înmânare şi al procesului-verbal.

Mentiunile pe care  trebuie sa le cuprinda dovada de inmanare a citatiei

a) anul, luna, ziua şi ora când dovada a fost luată sau procesul-verbal a fost întocmit;
b) numele, prenumele şi funcţia agentului, precum şi, dacă este cazul, ale funcţionarului de la primărie;
c) numele şi prenumele sau denumirea, după caz, şi domiciliul ori sediul destinatarului. Cu arătarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuieşte într-o clădire cu mai multe etaje ori apartamente sau în hotel. Dacă actul de procedură a fost înmânat la locuinţa sa, depus în cutia poştală ori afişat pe uşa locuinţei. Dacă actul de procedură a fost înmânat în alt loc, se va face menţiune despre aceasta;
d) numele, prenumele şi calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea. In cazul în care actul de procedură a fost înmânat altei persoane decât destinatarului;
e) denumirea instanţei de la care emană citaţia ori alt act de procedură şi numărul dosarului;
f) semnătura celui care a primit citaţia sau alt act de procedură, precum şi semnătura agentului. Sau, după caz, funcţionarului de la primărie care o certifică. In care se întocmeşte proces-verbal, semnătura agentului, respectiv a funcţionarului primăriei.

Procesul verbal, in cazul citarii

Daca procesul-verbal cuprinde, de asemenea, şi arătarea motivelor pentru care a fost întocmit.

Cerinţele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.
Legea mai prevede ca menţiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a întocmit nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals.
In ce priveste nulitatea citatiei si a procedurii de citare se mentioneaza ca
ca aceasta va putea fi invocata chiar intr-o cale de atac.

Alte articole de acelasi autor:

-Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;
-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;
-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;
-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;
Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.
-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;
-Renuntarea la judecata.
– Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;
–Avocat dreptul muncii.
Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client

https://avocat-tudor.ro
0724269093

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii penale.

Va rugam sa ne contactati cand intampinati astfel de probeleme, click aici sau e mail office@avocat-t

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web