Prelucrarea datelor cu caracter personal cand nu este conforma legii

 Prelucrarea datelor cu caracter personal si GDPR a devenit un subiect de actualitate.

Despre nerespectarea prelucrarii datelor cu caracter personal, precum si sanctionarea unor firme pentru astfel de abateri aflam destul de des.

Table of Contents

Prelucrarea datelor personale, de ce este necesara protectia acestora
Ca urmare a dezvoltarii tehnologiei informatiilor si a performantei calculatoarelor este necesar sa existe o garantie ca acestea nu vor fi folosite contrar vointei celor care le-au creat, prin colectarea unor date cu caracter personal nedistinate publicului.

Aceasta mai ales ca, odata cu dezvoltarea tehnologiei informatiilor a crescut in ritm accelerat si cantitatea de date cu caracter personal prelucrate.Toate acestea au facut necesara reglementarea unor norme privind prelucrarea datelor personale.

Preocuparile Uniunii europene in privinta prelucrarii datelor datelor personale

Referitor la preocuparile in acest sens ale Uniunii Europeane, mentionam Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului. Se refera la protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Dupa abrogare, aceasta functie se exercita prin Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European si Consilului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date(in continuare, Regulamentul general pentru protectia datelor, GDPR) .

Legislatia romana in domeniul protectiei datelor personale

Au fost puse in aplicare prevederile din Regulamentul general pentru protectia datelor.
Atributii prin lege revin catre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Are calitatea de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale. 

Reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale. Sunt statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europen. De asemeni, de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Competenta Autoritatii Nationale de Supraveghere in ce priveste prelucrarea datelor personale

Pentru a cunoaste in ce masura prelucrarea datelor cu caracter personal ar intra sub incidenta legii si Autoritatii Nationale de Supraveghere trebuie sa cunoastem competenta acesteia.

Autoritatea Nationala de Supraveghere primeşte plângerile depuse de o persoană vizată sau de un organism, o organizaţie sau o asociaţie. Investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii şi informează persoana care a depus plângerea cu privire la evoluţia şi rezultatul investigaţiei, într-un termen rezonabil. In special dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere. Verifică legalitatea prelucrării şi informează persoana vizată, într-un termen rezonabil, cu privire la rezultatul verificării. Sau cu privire la motivele pentru care nu a avut loc verificarea.

Desfăşoară investigaţii privind aplicarea acestei legi, inclusiv pe baza unor informaţii primite de la o altă autoritate de supraveghere sau autoritate publică.

Monitorizează evoluţiile relevante, în măsura în care acestea au impact asupra protecţiei datelor cu caracter personal, în special evoluţia tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor.
Oferă consiliere cu privire la operaţiunile de prelucrare.

La ce date personale are acces Autoritatea de Supraveghere

În exercitarea competenţelor de investigare, autoritatea de supraveghere are acces la toate datele cu caracter personal prelucrate de operator şi persoana împuternicită de operator. De asemeni, la toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Autorităţii de supraveghere îi revine competenţa de a emite avertizări în atenţia unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator cu privire la probabilitatea ca operaţiunile de prelucrare vizate să încalce prevederile legii.

Cum cunoastem daca prelucrarea datelor personale este conforma legii

 Pentru ca sa se constate daca prelucrarea unor date de către autoritățile publice respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării, este necesar  sa cunoastem:

Cum sunt definiti termenii folositi in Regulament si in legislatia romana si in ce constau acestia.

Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal sunt definite ca orice informații referitoare la o persoană fizica identificata sau identificabila.
O persoană identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce se intelege prin prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal constituie orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal. Modalitatea poate fi prin mijloace automate sau neautomate. cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți, Prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

Ce reprezinta stocarea datelor cu caracter personal si ce trebuie sa respecte operatorul
Prin stocare se intelege păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operatorul trebuie sa le prelucreze cu buna-credința și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; Sa le colecteze în scopuri determinate, explicite și legitime.

Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea dispozițiilor legii. Inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere. Precum și cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care reglementează activitatea statistica ori cercetarea istorica sau științifică.

Cerinte ale prelucrarii datelor

Sa fie adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.
Datele sa fie exacte și, dacă este cazul, actualizate. In acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie șterse sau rectificate.

Stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate.

Stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menționată, în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică, se va face cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Astfel cum sunt prevăzute în normele care reglementează aceste domenii. Si numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.

Apeleaza avocat drept penal aici

Alte articole de acelasi autor
-In ce domenii poate apare conflictul de interese si cum este reglementat inlegislatie;
-Cum stabileste instanta cat de mare este pedepsa cand pronunta condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces illegal
la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

Mai puteti citi si alte articole
–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal
pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea
minorului ca urmare a împăcării părţilor.
-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului
acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la
regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de
favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat
prin accident;
–Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de
Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
07242603

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web